Wutthipong Chinnasri

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ ชินศรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ผู้อำนวยการศูนย์บริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต